§1  Navn og hjemsted: 

Nexø Frikirke, Købmagergade 27, 3730 Nexø

§2  Formål:

Vedtægter for Nexø Frikirke CVR-nummer 21353736

Menighedens formål er at drive evangelisk missionsvirksomhed, efter de retningslinier, som Bibelen giver os, hvilke bl.a. er:

 • At hjælpe mennesker til personlig kendskab og tro på Jesus Kristus, som Frelser og Herre.

 • At fungere som et fællesskab, der rækker ud til vores medmennesker, åndeligt og socialt.

 • At formidle undervisning og vejledning, så vi kan opfylde missionsbefalingens mål.

 §3  Menigheds tilknytning:
 • Nexø Frikirke er en selvstændig og uafhængig menighed

 • Nexø Frikirke er tilknyttet Partners in Harvest ( P.I.H.)

 • Nexø Frikirke er tilknyttet FrikirkeNet – et netværk af danske frikirker.

§4  Medlemmer:
 • Som medlem kan enhver optages, som er kommet til tro på Jesus og døbt til Kristus, samt betragter Nexø Frikirke som sit åndelige hjem, og som deler bibelens værdier.

 • Medlemmerne er optegnet i et medlemskartotek. Al registrering af persondata, skal dog – jf. Menighedens privatlivspolitik – foregå ud fra skriftligt samtykke fra det enkelte medlem.

§5  Udelukkelse/udmeldelse:

 • Enhver, som ikke lever livet med Kristus, og som ikke vil ophøre med sin ubibelske levemåde, efter gentagne henvendelser fra menighedens ledelse, kan udelukkes, om det findes nødvendigt.

 • Enhver, som ikke ønsker fortsat medlemskab i menigheden, kan få sit navn slettet i medlemskartoteket ved at meddele dette til lederskabet.

§6  Menighedens ledelse:

Menigheden ledes af et lederskab, bestående af mindst 3 personer. Lederskabet er i alle anliggender menighedens øverste myndighed. Lederskabet er beslutningsdygtigt, når flertallet af ledere er tilstede.
Medlemmer til lederskabet indsættes/afsættes af lederskabet selv, men skal fremlægges for menigheden til godkendelse på et menighedsmøde. Indsigelse imod indsættelse af et nyt medlem af lederskabet videregives til det siddende lederskab, inden ledermødet før indsættelsen. Der tilstræbes fuld enighed ved alle lederskabets afgørelser. Det er vigtigt med fortrolighed til lederskabet. Hvert medlem af lederskabet forpligter sig til, at tage sit lederkald op til revision, mindst hvert 2. år. I personsager er familiemedlemmer inhabile.

§ 7 Præst:

Præsten udpeges af et enigt lederskab, der også udarbejder en arbejdsbeskrivelse. Valget af præst fremlægges for menigheden til godkendelse.
Præsten indsættes derefter.
Præsten er fuldt ud en del af lederskabet.

Præsten kan afskediges, hvis lederskab og menighed er enige herom. Præsten og dennes familie er inhabil i sager angående evt. afskedigelse. Beslutningen om afskedigelse fremlægges for menigheden til godkendelse.

§ 8 Tegningsret:

Hvor intet andet fremgår af protokollen, har to eller flere ledere mandat til at underskrive dokumenter på menighedens vegne. Enhver større disposition over 25.000 kr. skal dog altid først fremlægges for menigheden til godkendelse.

§ 9 Menighedsmøder:

 • Årsmødet afholdes en gang årligt i perioden fra 1. januar til 31.marts, hvor det reviderede regnskab fremlægges.

 • Enhver sag, som ønskes fremlagt for menigheden på et menighedsmøde, skal først fremlægges og godkendes af lederskabet.

 • Vigtige anliggender og dispositioner vedrørende menigheden fremlægges på et menighedsmøde, som indkaldes, på ledelsens initiativ, med mindst 14 dages varsel.

 • I ethvert lovligt indkaldt menighedsmøde er de tilstedeværende medlemmer stemmeberettigede og beslutninger tages ved simpelt flertal.

§10  Menighedsprotokol:

 • Menigheden skal føre en protokol, hvor alle beslutninger optegnes.

 • Denne menighedsprotokol, skal forhandlingslederen og sekretæren bekræfte medunderskrift, og dermed danne fuldt gyldigt juridisk bevis overfor tredjemand, såvel som overfor menighedens egne medlemmer.

§ 11 Administration:

Menighedens regnskab føres af en af menigheden godkendt kasserer. Kassereren udpeges af lederskabet, og godkendes af menigheden på årsmødet. Denne fortsætter til en ny bliver udpeget eller personen ønsker at blive afløst..

§ 12 Revision:

Regnskaberne skal revideres en gang om året af registreret revisor. (Regnskabet følger kalenderåret)

§ 13 Menighedens ejendom:

 • Menighedens ejendom tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke ejendomsret over menighedens ejendele, det være sig løsøre som fast ejendom.

 • Ejendommens beliggenhed:
  Købmagergade 027 c, Nexø – matrikelbetegnelse: NEXØ BYGRUND 116.

 • Menighedens ejendele hæfter for opfyldelse af de i menigheden indgåede forpligtigelser.

 • Menighedens ejendom kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmers private gæld.

 • Et medlem/medlemmer hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser.

 § 14 Udskillelse:

Dersom en del af menigheden udskiller sig fra Nexø Frikirke, har den ingen lod eller del i menighedens ejendele og kan derfor ikke gøre krav gældende af nogen som helst art.

§ 15 Ændringer af vedtægter:

Ændringer i nærværende vedtægter skal foretages ved enstemmig beslutning af ledelsen. Ændringer fremlægges ved menighedsmøde til godkendelse.

§ 16 Ved opløsning af menigheden:

 • Opløsning af menigheden kan kun finde sted, efter at en enig beslutning herom er taget på to på hinanden følgende ledermøder, der afholdes med en måneds mellemrum og med et mellemliggende menighedsmøde.

 • Eventuelle aktiver tilhørende menigheden kan ved opløsning kun overføres til andet kristent arbejde i Danmark eller et andet EU/EØS land.

Pr. 1. juli 2019 består ledelsen af:

Mette Grønbech-Dam – Michael Grønbech-Dam

Tina Korbek Meyer – René Korbek Meyer

Martin Tengberg – Torben Hansen